ผู้บริหารสวนสัตว์นายธนชน เคนสิงห์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นางสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา และรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายกีรติ กันยา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา และรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นางสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาววนิดา แผลงปัญญา

หัวหน้าฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ

นางเบญจวรรณ สื่อกลาง

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายสรรพสิทธิ์ วันเปลี่ยนสี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายกีรติ กันยา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นายสุรพงษ์ สิงหมารศรี

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัย และสุขภาพสัตว์