ผู้บริหารสวนสัตว์นายธนชน เคนสิงห์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นางสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายกีรติ กันยา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นางสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววนิดา แผลงปัญญา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

นางเบญจวรรณ สื่อกลาง

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายสรรพสิทธิ์ วันเปลี่ยนสี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายกีรติ กันยา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นายสุรพงษ์ สิงหมารศรี

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัย และสุขภาพสัตว์