ผู้บริหารสวนสัตว์นายธนชน เคนสิงห์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นางสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายกีรติ กันยา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นางสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาววนิดา แผลงปัญญา

หัวหน้าฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ

นางเบญจวรรณ สื่อกลาง

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายสรรพสิทธิ์ วันเปลี่ยนสี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายกีรติ กันยา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นายสุรพงษ์ สิงหมารศรี

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัย และสุขภาพสัตว์