• ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการรถพ่วงบริการ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ระยะเวลา 3(สาม)ปี 11/07/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก บริเวณใต้อัฒจรรย์แมวน้ำ ครั้งที่ 2จำนวน 1 แห่ง ระยะเวลา 1 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 22/06/2022

 • ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุมและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 61 รายการ ปี 64 สนม. 17/06/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก บริเวณใต้อัฒจรรย์แมวน้ำ จำนวน 1 แห่ง ระยะเวลา 1 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 13/06/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการบริหารจัดการเช่าพื้นที่ว่าง บริเวณอาคารส่วนแสดงความสามารถสัตว์ (แมวน้ำ) จำนวน 1 จุด 01/04/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการบริหารจัดการศูนย์ประชุมสัมมนาและบ้านพักรับรอง ระยะเวลา 3 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 09/02/2022

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2565 03/11/2021

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาเรื่อง ขอยกเลิกประกาศเชิญชวนและยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลิกศูนย์ประชุมสัมมนาและบ้านพักรับรองระยะเวลา 3 (สาม) ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 15/10/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ ล็อค 2 บริเวณอาคาร Welcome Center ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 2 17/09/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ ล็อค 3 บริเวณอาคาร Welcome Center ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 3 17/09/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการในศูนย์อาหาร จำนวน 3 ล็อค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 4 17/09/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ ล็อค 3 บริเวณอาคาร Welcome Center ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 2 06/08/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการในศูนย์อาหาร จำนวน 3 ล็อค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 3 04/08/2021

 • ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 69 รายการว 20/07/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผุ้ดำเนินกิจการในศูนย์อาหาร จำนวน 3 ล็อค ( 6/7/8) ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 15/07/2021