Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/zoothailand/ewt/korat_th/job_detail.php:1) in /var/www/zoothailand/ewt/korat_th/job_detail.php on line 8

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/zoothailand/ewt/korat_th/job_detail.php:1) in /var/www/zoothailand/ewt/korat_th/job_detail.php on line 8
สวนสัตว์นครราชสีมา

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 15/05/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6)
-  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6)
-  สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ ดังนี้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีทักษะ และความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
3. มีความรู้ ทักษะในการอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษและสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการติดต่อประสานงานได้
รายละเอียด :

ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ www.zoothailand.org/ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน เท่านั้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 02 163 4955 หรือหมายเลข 087 584 3440 โดยผู้สมัครต้องแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานในการสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน ดังนี้

                   1. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบสุทธิ

                   2. สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา

                   3. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                   4. หลักฐานแสดงผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.43) กรณีเพศชาย

                   5 ใบรับรองแพทย์ ต้องตรวจสารเสพติดภายในร่างกายด้วย (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันที่สมัคร)

                   6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาขนาด 1.5 นิ้ว  (ไฟล์แนบสมัครออนไลน์ไม่เกิน 5 mb)

                   7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน)

                   8 เอกสารประวัติของผู้สมัครเพิ่มเติม (ถ้ามี)

เอกสาร : ดาวน์โหลด