Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/zoothailand/ewt/korat_th/job_detail.php:1) in /var/www/zoothailand/ewt/korat_th/job_detail.php on line 8

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/zoothailand/ewt/korat_th/job_detail.php:1) in /var/www/zoothailand/ewt/korat_th/job_detail.php on line 8
สวนสัตว์นครราชสีมา

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 20/04/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครลูกจ้างเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ 3 (3-6) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 (3-6) สังกัดสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
-  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (3-6)
-  สังกัด : สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : 1. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์สวนสัตว์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
2. มีทักษะในการสต๊าฟสัตว์ และถนอมชีววัตถุด้านสัตว์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด :

ด้วยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์  แห่งประเทศไทย จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานประจำ ณ สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

                   1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ 3 (3-6) เลขที่ตำแหน่ง 159 ศูนย์สุขภาพสัตว์              อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                   1.2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 (3-6) เลขที่ตำแหน่ง 176 ศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

                        2.1 เป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยหรือเป็นลูกจ้างโครงการฯ หรือลูกจ้างเหมาบริการ (TOR) ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

                       2.2 มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2563

           3.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

            3.1 ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ (3-6) เลขที่ตำแหน่ง 159 ศูนย์สุขภาพสัตว์

    3.1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์           สัตวศาสตร์ สัตววิทยา สัตวบาล หรือสาขาอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

    3.1.2 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์สวนสัตว์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

      3.1.3 มีทักษะในการสต๊าฟสัตว์ และถนอมชีววัตถุด้านสัตว์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          3.2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 (3-6) เลขที่ตำแหน่ง 176 ศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์

    3.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางเทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

    3.2.2 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิจัยด้านระบบสืบพันธุ์ทั้งในด้านทางชีววิทยา   ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์

4. กำหนดการรับสมัคร

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักบริหารทุนมนุษย์ หรือผ่านเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยwww.zoothailand.org/ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน
ตั้งแต่วันที่
21-27 เมษายน 2566 โดยผู้สมัครต้องแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานในการสมัครให้ชัดเจน
และครบถ้วน

5. การประกาศรายชื่อ วันและเวลาการสอบคัดเลือก

                   5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

                   5.2 การสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-14.00 น.

                   5.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

                   องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย www.zoothailand.org/ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

                   6.1 การสอบความรู้ทั่วไปและภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20  คะแนน)

                             - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร 10 คะแนน

                             - ภาษาอังกฤษ 10 คะแนน

                   6.2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

                              ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งตามที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกำหนด

                   6.3 การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาศักยภาพในการตอบคำถามความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นต้นจำนวน 40 คะแนนดังนี้

                             6.3.1 แฟ้มผลงาน 20 คะแนน

                             6.3.2 การสัมภาษณ์ 20 คะแนนประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้

                                          1) ประสบการณ์
                                          2) ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในงาน

                                          3) บุคลิกภาพ ทัศนคติต่อองค์กร

                                          4) ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ไขปัญหา

                                          5) คุณธรรมจริยธรรม

7. เกณฑ์การตัดสิน

                   กำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์โดยต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 65 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
จะเป็นผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้บรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

                   ทั้งนี้ การพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก
หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดได้อย่าหลงเชื่อ และโปรดแจ้งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศไทย หรือผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์ทราบด้วย

เอกสาร : ดาวน์โหลด