บริการรถพ่วงชมสัตว์

ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ 30 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135ซม) 15 บาท
นักเรียนในเครื่องแบบ (อนุบาล-ม.5) 15 บาท
ผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป คนพิการ ฟรี
ภิกษุ - สามเณร ไม่เกิน 5 รูป
เกิน 5 รูป
ฟรี
10 บาท
ผู้สูงอายุที่มาเป็นหมู่คณะ (ทัวร์) 15 บาท
 ติดต่อสอบถาม 093-0757727