วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"สร้างแรงบันดาลใจความรักสัตว์ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในสวนสัตว์” 

พันธกิจ (Mission)

  • การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ป่า ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สู่ความเป็นเลิศ  
  • การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวด้าน สัตว์ป่าของประเทศอย่างมีมาตฐานสากล 
  • พัฒนาประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าให้กับประชาชนและผู้เข้าชมสวนสัตว์ ทั้งในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์
  • แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และธุรกิจอื่นๆรวมถึงการจัดตั้ง บริษัทจำกัด
  • การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

ค่านิยมองค์การ

S Service Mind                      การบริการหัวใจหลักของการทำงาน
M Management                      การจัดการในทุกเรื่องต้องมีมาตรฐานในการกำกับดูแล
A Archievement Motivation              พร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปสู่ความก้าวหน้าเสมอ
R Responsibility & Accountablity      สำนึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ ที่พึงปฏิบัติ
T Teamwork                              มีความเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกัน
Zoo Zoo                                      เข้าใจและมุ่งมั่นในความเป็นสวนสัตว์ที่ดี


เป้าประสงค์ 

  1. ยกระดับมาตรฐานสวนสัตว์และศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์ป่าไทย สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน
  2. สร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ภายใต้การกำกับดูแลโดยยึดหลักการบริหารบริการที่ดี(Good Governance) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ