วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ประจำปี 2567

 

 วิสัยทัศน์ ปี 2567

                    เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สัตว์ และท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ชั้นนำในอาเซียน

 

พันธกิจ

                    1. การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดอย่างยั่งยืน

                    2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์

                    3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์

                    4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์

                    5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันสมัย

 

ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร


                    "Zoogether" ไปด้วยกัน ไปได้ไกล ไปกับเรา

 

ยุทธศาสตร์

                   ยุทธศาสตร์ที่  1 การขยายความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ด้วยองค์ความรู้และเครือข่ายวิชาการ

                   ยุทธศาสตร์ที่  2 การปรับปรุงสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานด้วยนวัตกรรม

                   ยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับการให้บริการการเรียนรู้ด้านสัตว์ในทุกรูปแบบ

                   ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างรูปแบบธุรกิจให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร

                   ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับและบูรณาการการบริหารจัดการให้ทันสมัยด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม

                   ยุทธศาสตร์ที่  6 การเพิ่มการควบคุมและติดตามผลการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น