อบรมเชิงปฏิบัติการครู และจัดทำแผนการเรียนรู้ในสวนสัตว์ (Teacher Workshop) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู และจัดทำแผนการเรียนรู้ในสวนสัตว์ (Teacher Workshop)
ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยมีนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา และคณะครูผู้จัดทำแผนการเรียนรู้ฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่บาดของเชื้อไวรัส Covid-19