โครงการอนุรักษ์สมเสร็ดภายในสวนเพาะขยายพันธุ์ที่เหมาะสมของสวนสัตว์นครราชสีมา

โครงการอนุรักษ์สมเสร็ดภายในสวนเพาะขยายพันธุ์ที่เหมาะสมของสวนสัตว์นครราชสีมา
Fitly Cavtive breeding Conservatipn of Malayan Tapir ; Tapirus indicus  in Nakhonrachasima zoo