โครงการเพาะขยายพันธุ์ตะโขงนอกถิ่นอาศัยในพื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมา

โครงการอนุรักษ์ตะโขงนอกถิ่นที่อยู่อาศัยภานนอกพื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อลดความเสี่ยงการสูญพันธุ์
Captive Breeding False gharial; Tomistoma schlegelii  for Conversation In Nakhon Ratchasima zoo