ค่ายพักแรม

อัตราค่าบริการ

รายการ จำนวน(คน) ราคา/คืน
อาคารบ้านเหมือนไม้ 1 หรืออาคารบ้านเหมือนไม้ 2
 - ห้องพักปรับอากาศ 10 คน 1300 บาท
 - ห้องพักพัดลม 10 คน 1100 บาท
อาคารบ้านขอนไม้ (ห้องพักปรับอากาศ) 24 คน 3500 บาท
อาคารบ้านตอไม้ (ห้องพักปรับอากาศ) 6 คน 2000 บาท
สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง
 - 3 ชั่วโมง - 1000 บาท
 - 1 วัน (9.00 น.-16.00 น.) - 1500 บาท
 - 2 วัน 1 คืน - 2500 บาท
 - 3 วัน 2 คืน - 3500 บาท
สถานที่สำหรับการจัดเลี้ยง
 - ระหว่าง 12.00 - 00.00 น. - 5000 บาท

โทรศัพท์ โทรสาร; 044-765880      มือถือ : 086-4685897