การประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM Best-Practices in Foundation for TQM Promotion in Thailand

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา
ได้รับการคัดเลือก
และผ่านการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ประเภท Progressive Learner
ในหัวข้อ
การเรียนรู้ของนักเรียนแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ผ่านห้องเรียนออนไลน์ "ห้องเรียนธรรมชาติและสัตว์ศึกษา" (Google Site)
ในการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM Best-Practices in Foundation for TQM Promotion in Thailand
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มแห่งประเทศไทย
ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : สวทช.) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2565