ผลงานนวัตกรรม IM ของสวนสัตว์นครราชสีมา ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน

ผลงานนวัตกรรม IM ของสวนสัตว์นครราชสีมา

จากการนำของเสียจากกระบวนการเพาะเลี้ยงไส้เดือน มาผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน
จัดจำหน่ายโดย ฝ่ายอนุรักษ์  วิจัย และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์นครราชสีมา 
โทร 083-372-0404