ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วม สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 (The 14th Zoo Animal Conference)

ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565
(The 14th Zoo Animal Conference) ภายใต้หัวข้อ พลิกโฉมสู่การอนุรักษ์ที่ดีขึ้นและยั่งยืน
(Transformation Toward Better Sustainable Conservation) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2565 ในรูปแบบ Hybrid Conference - ห้องประชุมโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
- สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
E mail; zooconference14@gmail.com
โทรศัพท์ 02 587 0055 ต่อ 140 หรือ 065 7326594
facebook; สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ Animal Conservation and Research Institute
จัดโดย
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี