องค์การสวนสัตว์ฯ คว้าผลประเมิน ITA ภาครัฐ ระดับ A ขานรับนโยบาย ทส. ยกกำลัง X

องค์การสวนสัตว์ฯ คว้าผลประเมิน ITA ภาครัฐ ระดับ A ขานรับนโยบาย ทส. ยกกำลัง X
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ขานรับนโยบาย ทส. ยกกำลัง X คว้าผลประเมิน ITA ภาครัฐ ระดับ A ขยับคะแนนสูงกว่าปีก่อนมากถึง 13.52 สูงสุดในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ
นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและความโปร่งใส (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการประเมินขององค์การสวนสัตว์ฯ ได้คะแนนรวม 92.48 คะแนน ซึ่งมีผลประเมินอยู่ในระดับ A และมีคะแนนเพิ่มขึ้นมากถึง 13.52 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสูงที่สุดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ หากเทียบกับปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินในปีนี้ ได้สะท้อนถึงความสำเร็จขององค์การสวนสัตว์ฯ ในการนำนโยบาย การพัฒนาอย่างบูรณาการร่วมกัน โดยอาศัยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การยึดมั่นธรรมาภิบาลและความโปร่งใส โดยคำนึงผึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในแต่ละด้านให้สอดคล้องตามบริบทภายใต้พันธกิจขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ
"องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ขานรับนโยบายทุกหน่วยงานต้องโปร่งใส ตามนโยบาย ทส. ยกกำลัง X โดยได้มีการยกระดับในการบริหารจัดการองค์กร และร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น จนทำให้ผลการประเมิน ITA ปีนี้เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก” นายอรรถพร กล่าว
สำนักโฆษกองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โทร. 02 587 0055