สวนสัตว์นครราชสีมาเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ G - Green ระดับประเทศ

KORATZOO_NEWS : สุดภาคภูมิใจ สวนสัตว์นครราชสีมา เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ G - Green ระดับประเทศ
วันนี้ (20 กรกฎาคม 2565) เวลา 11.00 น. นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ G - Green ระดับประเทศ จากนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี ซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมาได้รับรางวัลในโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม หรือ G สีทอง ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ G -Green เป็นโครงการที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการเติบโตสีเขียว สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การให้ความรู้ และการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจประเมิน มอบคำรับรอง และโล่ตราสัญลักษณ์ตัว G - Green ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในครั้งนี้ มีหน่วยงานและสถานประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ รวมทั้งสิ้น 319 แห่ง แบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม หรือ G สีทอง จำนวน 170 แห่ง ระดับดีมาก หรือ G สีเงิน จำนวน 90 แห่ง และระดับดี หรือ G สีทองแดง จำนวน 59 แห่ง