ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารสูงรุ่นที่ 7