ผู้บริหารสวนสัตว์นายอาคม มณีกุล

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายณรงวิทย์ ชดช้อย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายธนชน เคนสิงห์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นางสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก. แทน ผช. ผอ. สนม.

นางสาววนิดา แผลงปัญญา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

นางเบญจวรรณ สื่อกลาง

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายสุรพงษ์ สิงหมารศรี

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นายเสนีย์ วิเชียรไชย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายวิชิต กองคำ

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัย และสุขภาพสัตว์