ค่างแว่นถิ่นใต้/Dusky Langur, Spectacled Langur (Trachypithecus obscurus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีสีตามตัวเป็นสีเทา มือ เท้าดำ หน้าสีเทาเข้มหรือเทาดำ บริเวณรอบดวงตาเป็นวงสีขาว คล้ายกับใส่แว่น

ถิ่นอาศัย :

พบในพม่า มาเลเซีย และทางภาคใต้ประเทศไทย

อาหาร :

กินใบไม้เป็นหลัก

พฤติกรรม :

พบในป่า บนภูเขา ป่าชายทะเล มักไปแอบอยู่หลังต้นไม้เพื่อแอบดูผู้บุกรุก

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Primates

FAMILY : Cercopithecidae

GENUS : Trachypithecus

SPECIES : Dusky Langur (Trachypithecus obscurus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 3 – 4 ปี ไม่มีฤดูผสมพันธุ์ที่แน่นอน ระยะเป็นสัดประมาณ 3 สัปดาห์ และระยะตั้งท้องประมาณ 140 – 150 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560