ผู้บริหารสวนสัตว์นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายณรงวิทย์ ชดช้อย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายธีรศานต์ ทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นางสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก. แทน ผช. ผอ. สนม.

นางสาววนิดา แผลงปัญญา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

นางเบญจวรรณ สื่อกลาง

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายสัตวแพทย์วิชิต กองคำ

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นายสรรพสิทธ์ วันเปลี่ยนสี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายกีรติ กันยา

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัย และสุขภาพสัตว์