ผู้บริหารสวนสัตว์นายธนชน เคนสิงห์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายธีรศานต์ ทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

- -

-

นางสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววนิดา แผลงปัญญา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

นางเบญจวรรณ สื่อกลาง

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายสรรพสิทธิ์ วันเปลี่ยนสี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายกีรติ กันยา

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัย และสุขภาพสัตว์

นายสุรพงษ์ สิงหมารศรี

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์