• ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) สวนสัตว์นครราชสีมา ปี 2562 27/12/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2562 24/12/2018

 • ประกาศจ้างก่อสร้างส่วนพักสัตว์ชั่วคราว สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562 04/12/2018

 • ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารค่ายพักแรม สวนสัตว์นครราชสีมา ปี 2562 22/11/2018

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขา 17 จุด สวนสัตว์นครราชสีมา ปี 2562 22/11/2018

 • ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคารกำจัดซากสัตว์และขยะติดเชื้อ สวนสัตว์นครราชสีมา ปี 2562 22/11/2018

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานกลาง สวนสัตว์นครราชสีมา ปี 2562 22/11/2018

 • ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการจัด ทำอาหารแผนงานโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ สวนสัตว์นครราชสีมา 19/11/2018

 • ประกาศจ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562 19/11/2018

 • ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทดูแลภูมิทัศน์ สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562 19/11/2018

 • ประกาศประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ปี 2562 19/11/2018

 • ประกาศเชิญชวนรับสมัครผู้ดำเนินกิจการบริเวณหน้าส่วนแสดงแมวเล็ก"จำหน่ายน้ำสมุนไพรและเครื่องดื่มประเภทนมสด"ครั้งที่ 3 08/11/2018

 • ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการศูนย์อาหารไม่ปรับอากาศ ประเภทค่าตอบแทนรายปี จำนวน 2 ร้าน ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 09/10/2018

 • ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินกิจการบริเวณหน้าส่วนแสดงแมวเล็ก "จำหน่ายน้ำสมุนไพรและเครื่องดื่มประเภทนมสด" ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 09/10/2018

 • ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินกิจการหน้าส่วนแสดงแมวเล็ก " จำหน่ายนำสมุนไพรและเครื่องดื่มประเภทนมสด" ภายในสวนสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562 30/08/2018