ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

11/10/2019 0028/2562
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๔ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 30 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอัตตราเงินเดือน : วันละ 330 บาท
ประสบการณ์ :
โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศชาย อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สอบคัดเลือก ซึ่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำภูมิทัศน์เขตอุทยานหินล้านปี จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : วันละ 330 บาท
ประสบการณ์ :
โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศชาย อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สอบคัดเลือก ซึ่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ไลฟ์การ์ด
-  ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถามศึกษาปีที่ ๖อัตตราเงินเดือน : วันละ 330 บาท
ประสบการณ์ :
โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศหญิง อายุระหว่าง ๑๘ – ๕๐ ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สอบคัดเลือก ซึ่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน
3ตำแหน่ง
08/10/2019 0013/2562
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวันโครงการคาวบอยไทบ้าน อิสานคันทรี่ ประจำปีงบประมาณ 2563
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : ลูกจ้าง
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่าอัตตราเงินเดือน : 330/วัน
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
19/09/2019 0052/2562
ประกาศรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักต่างๆ และสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-  ตำแหน่ง : 02 - ลูกจ้างรายเดือน (สำนักบริหารกลาง)สังกัด : สำนักบริหารกลางสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายอัตตราเงินเดือน : 9,310
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 03 - ลูกจ้างรายเดือน (สำนักการเงินและทรัพย์สิน)สังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 03 - ลูกจ้างรายเดือน (สำนักการเงินและทรัพย์สิน)สังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.อัตตราเงินเดือน : 10,150
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 06 - ลูกจ้างรายเดือน (สำนักอนุรักษ์และวิจัย)สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาโทอัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
4ตำแหน่ง