Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมด


พันธกิจ (Mission)

  • ส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธ์ุสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์
  • จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า
  • ดำเนินการส่งเสริมการดูแลสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  • จัดให้มีการบริการสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาพักผ่อนและท่องเที่ยว

ค่านิยมองค์การ

S Service Mind                      การบริการหัวใจหลักของการทำงาน
M Management                      การจัดการในทุกเรื่องต้องมีมาตรฐานในการกำกับดูแล
A Archievement Motivation              พร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปสู่ความก้าวหน้าเสมอ
R Responsibility & Accountablity      สำนึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ ที่พึงปฏิบัติ
T Teamwork                              มีความเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกัน
Zoo Zoo                                      เข้าใจและมุ่งมั่นในความเป็นสวนสัตว์ที่ดี

เป้าประสงค์ 

  1. ยกระดับมาตรฐานสวนสัตว์และศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์ป่าไทย สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน
  2. สร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ภายใต้การกำกับดูแลโดยยึดหลักการบริหารบริการที่ดี(Good Governance) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 
 
ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 044-934647
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์