Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมดองค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์นครราชสีมา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

          องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์นครราชสีมา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่อให้สวนสัตว์นครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้สร้างสรรค์และพัฒนางานด้านนวัตกรรมทางการศึกษา

        นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต  ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่า นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์นครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ในวันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๖๐ ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาวิจัย  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทั้ง ๒ หน่วยงาน ใน การพัฒนาสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ และการศึกษาวิจัยด้านสัตวศาสตร์  สัตววิทยา  กายวิภาคศาสตร์   สรีระวิทยาสัตว์ ของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ ในรูปแบบสัตว์สต๊าฟ Specimen  ซึ่งมีเป้าประสงค์ ในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental  Education)  ที่มีการจัดการเรียนรู้คลอบคลุมเป้าหมาย ทั้งในระบบ , นอกระบบ , การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สวนสัตว์นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไปดำเนินการเผยแพร่ด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนและประชาชน  อีกทั้งยังเป็นการร่วมพัฒนาด้านการศึกษาเป็นสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

        สวนสัตว์นครราชสีมาดำเนินงานด้านให้บริการองค์ความรู้และสร้างความเข็มแข็งด้านการศึกษา โดยมีภารกิจหลัก คือ ขยายพันธ์สัตว์ป่า อนุรักษ์และวิจัย  การให้การศึกษา และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์เป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ

          ลำดับข่าวที่ ๒๗ / ๒๕๖๐ นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต  ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

t20170902164143_3714.jpg
t20170902164144_3715.jpg
t20170902164151_3716.jpg
t20170902164204_3717.jpg
ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 044-934647
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์