กิจกรรม Play & Learn 2564 เปิดรับสมัครแล้วนะ

กิจกรรม Play & Learn เปิดรับสมัคร

โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติและสัตว์ป่ากับแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตต้นแบบ

ประเภทไป-กลับ 1 วัน (จำนวน 117,000 คน) และประเภทค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน (จำนวน 7,500 คน)

***************************************

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อจองวันเดินทางได้ที่ 08-6468-5897 ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา ทุกวันในเวลาราชการ