รถเอทีวี

สนุกไปกับรถเอทีวี  ในอัตรค่าบริการดังนี้

- เด็ก 5 รอบ 20 บาท 

- ผู้ใหญ่ 5 รอบ 20 บาท

- เด็ก+ผู้ใหญ่ 5 รอบ 40 บาท