พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

  • ส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธ์ุสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์
  • จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า
  • ดำเนินการส่งเสริมการดูแลสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  • จัดให้มีการบริการสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาพักผ่อนและท่องเที่ยว

ค่านิยมองค์การ

S Service Mind                      การบริการหัวใจหลักของการทำงาน
M Management                      การจัดการในทุกเรื่องต้องมีมาตรฐานในการกำกับดูแล
A Archievement Motivation              พร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปสู่ความก้าวหน้าเสมอ
R Responsibility & Accountablity      สำนึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ ที่พึงปฏิบัติ
T Teamwork                              มีความเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกัน
Zoo Zoo                                      เข้าใจและมุ่งมั่นในความเป็นสวนสัตว์ที่ดี

เป้าประสงค์ 

  1. ยกระดับมาตรฐานสวนสัตว์และศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์ป่าไทย สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน
  2. สร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ภายใต้การกำกับดูแลโดยยึดหลักการบริหารบริการที่ดี(Good Governance) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ