พันธกิจ

พันธกิจ

1. ชะลอวิกฤติการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า โดยการจัดและสนับสนุนการดำรงพันธุ์สัตว์ป่าและการนำคืนสู่ธรรมชาติ
2. ยกระดับการบริหารจัดการดูแลสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อการนันทนาการ และสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมรณรงค์ ฟื้นฟู อนุรักษ์ชีวิตสัตว์ป่า
4. เป็นตัวแทนของประเทศในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องการสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย 
5. พัฒนาองค์ประกอบทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ให้มีมาตรฐาน 

ค่านิยามองค์การ

S    :  Service Mind     การบริการเป็นหัวใจหลักของการทำงาน
M  :  Management     การจัดการในทุกเรื่องต้องมีมาตรฐานในการกำกับดูแล
A   :  Achievement Motivation พร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปสู่ความก้าวหน้าเสมอ
R   : Responsibility & Accountability  สำนึกในคามรับผิดชอบและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ 
T   : Teamwork  มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
Zoo :  เข้าใจและมุ่งมั่นในความเป็นสวนสัตว์ที่ดี