สวนสัตว์นครราชสีมา ผ่านการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) ตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมสวนสัตว์ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Zoo and Aquariums Association : SEAZA)

สวนสัตว์นครราชสีมา ผ่านการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) ตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมสวนสัตว์ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Zoo and Aquariums Association : SEAZA)
ทั้งนี้ South-East Asia Zoos Association : SEAZA หรือ สมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรที่ทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานของสวนสัตว์ ที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทางสมาคมฯ มีการให้ข้อมูลทางวิชาการ การจัดประชุมสัมมนา และให้การรับรองสวนสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์กำหนดของ SEAZA หรือปิดสวนสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มาตรฐานทั่วไปในการจัดแสดงสัตว์ คือ การจัดแสดงสัตว์แต่ละชนิดต้องให้เป็นไปตามธรรมชาติหรือ ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นอยู่จริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมและกายภาพที่ดีของสัตว์, ที่อยู่อาศัย ต้องจัดให้มี ร่มเงาหรือหลังคาตามแต่ความเหมาะสม เพื่อให้สัตว์ปลอดภัยจากสภาวะอากาศหรือสภาวะแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนพื้นที่, อาหารและพลานามัย สัตว์แต่ละตัวควรได้รับอาหารที่ครบบริบูรณ์ ทั้งที่มีประโยชน์และเป็นที่พอใจสำหรับสัตว์ รวมทั้งน้ำดื่มในปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอต่อสุขภาพและการเจริญเติบโต, สาธารณูปการสำหรับผู้เยี่ยมชม มีห้องสุขาที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ มีร่มเงาและที่นั่งสำหรับผู้เยี่ยมชม เป็นต้น