กิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน (Zoo Outreach)

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน (Zoo Outreach) ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ..ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์เรื่องสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน โดยมีความหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ ไปร่วมรณรงค์เผยแพร่ เพื่อต่อยอดไปสู่การอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ยั่งยืน..