"สภากาแฟ ทส." ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมด้วย
นายธีรศานต์ ทองแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา และผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย
ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ ทส." ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพในการจัดในครั้งนี้. ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓