สวนสัตว์นครราชสีมาเปิดรับสมัคร นักเรียนและเยาวชนที่มีความสนใจสมัครเป็นอาสาสมัครสวนสัตว์ ประจำปี 2562

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมาเปิดรับสมัครนักเรียน และเยาวชนเข้าเป็นอาสาสมัครสวนสัตว์เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนภารกิจของสวนสัตว์ อีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

     นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่า สวนสัตว์นครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนและเยาวชนที่มีความสนใจเข้ามาทำงานเป็นอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Vorunteer) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ก็เพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริการต่างๆภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ให้กับอาสาสมัครสวนสัตว์เพื่อนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะมีการคัดเลือกเยาวชนทั้งหมด 20 คน ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในด้านองค์ความรู้ของสวนสัตว์นครราชสีมา  ข้อมูลความรู้ด้านสัตว์ป่า และ service mind เพื่อเป็นอาสาสมัครสวนสัตว์ และคอยช่วยเหลือ สนับสนุน ภารกิจสวนสัตว์นครราชสีมา ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สวนสัตว์นครราชสีมาจัดกิจกรรม สำหรับคุณสมบัติอาสาสมัครสวนสัตว์มีดังนี้  1.สามารถอุทิศเวลาในการทำงานให้กับสวนสัตว์นครราชสีมาได้ตลอดเวลา  2.กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์   3.มีความรักสัตว์ และใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  4.ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  5.มีความรักในการทำงานอาสาสมัครสวนสัตว์ และมีจิตอาสา  6. อายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี

     เปิดรับสมัครทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15  มีนาคม 2562  สอบสัมภาษณ์วันที่ 18 มีนาคม 2562 และ อบรมวันที่ 20 – 21  มีนาคม 2562 ขอเชิญน้องๆที่สนใจ สมัครเข้าเป็นอาสาสมัครสวนสัตว์ ได้ทั้งประสบการณ์ความรู้และประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้จากห้องเรียน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 044-756880 , 0864685897 , Facebook : ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ลำดับข่าวที่ 12 / 2562  นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

 เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ใบสมัคร และรายละเอียดการสมัคร click