สวนสัตว์นครราชสีมา เดินหน้านโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว

สวนสัตว์นครราชสีมา เดินหน้านโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว

           สวนสัตว์นครราชสีมามีความมุ่งมั่น ซึ่งจะก้าวสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อนำมาใช้ในองค์กร สวนสัตว์นครราชสีมาภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ในระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการตามภารกิจขององค์การสวนสัตว์ ฯ ให้เป็นสวนสัตว์สีเขียวทีมีมาตรฐานสากลและเป็นผู้นำทางด้านการอนุรักษ์ วิจัยและเรียนรู้สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการ การบริการที่เป็นเลิศ

          นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต  ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่าสวนสัตว์นครราชสีมาเดินหน้านโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยได้ให้ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญทั้งทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเกิดการดำเนินกิจกรรมของสวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม คำนึงถึงการนำไปใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ ความมุ่งมั่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับในระบบ ซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมาได้ดำเนินการดังนี้

          1. การปรับสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่สีเขียว ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์และการปลูกต้นไม้

          2. การใช้กระดาษให้คุ้มค่าสูงสุด โดยการใช้กระดาษทั้งสองหน้า

          3. การใช้สื่อโซเชียลต่างๆ ในการแจ้งเวียนเอกสารหรือข่าวสารต่างๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อก้าวเข้าสู่การทำงานยุกต์ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

          4. การคัดแยกขยะ เพื่อทำให้การจัดการขยะทำได้ง่ายถูกสุขลักษณะในการนำไปทำลายอย่างถูกวิธี

          5.  ลดการใช้โฟมในสวนสัตว์ อย่างเช่น การใช้ถาดหลุมใส่อาหารให้กับเด็กนักเรียนในโครงการ ฯ  การใช้กล่องบรรจุอาหารจากชานอ้อยแทนการใช้โฟมใส่อาหาร

          6. โครงการสวนสัตว์ปลอดขยะคือการลดใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง โดยการแจกถุงดำให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อนำขยะของตนเองกลับไปด้วย

          7. การทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง เพื่อใช้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ต้นไม้ภายในสวนสัตว์

          8. ประหยัดไฟฟ้า โดยการปิดไฟทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งานและการเปิดแอร์ อุณหภูมิที่ 25 องศาและเปิดแอร์ให้เป็นเวลา อย่างเช่น เปิดช่วง 10.00 น – 12.00 น และ 13.30 – 16.00 น เป็นต้น

          สวนสัตว์นครราชสีมา ขอร่วมสนับสนุนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าสูงสุด ลดปริมาณการใช้ขยะเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและนักท่องเที่ยวร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สวนสัตว์ก้าวเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

ข่าวลำดับที่ 23 / 2561 นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต  ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา