กิจกรรม Play&learn

เปิดรับสมัครแล้ว!! แผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ฟรี!

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดรับสมัครโรงเรียนหรือหน่วยงานที่มีความสนใจพานักเรียน เข้าศึกษาเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ ในแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563

เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
กิจกรรมนำนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา เป็นกิจกรรมที่ดีที่ให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ 2563 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาสมัยใหม่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มีการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญ สวนสัตว์ทั่วประเทศได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบในบริบทของสวนสัตว์ จึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชาติได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี 2 โปรแกรมการเรียนรู้ คือ
โปรแกรมเข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน
และโปรแกรมไป-กลับ 1 วัน

- โปรแกรมไป-กลับ 1 วัน รับจำนวนนักเรียน 122,500 คน
- โปรแกรมเข้าค่ายพักแรม รับจำนวนนักเรียน 7,500 คน

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2562 จนถึงเดือนกันยายน 2563 หรือจนกว่ายอดนักเรียนจะครบตามจำนวนที่กำหนด
จองก่อนล่วงหน้า 1 เดือนเท่านั้น จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน
สวนสัตว์นครราชสีมา จึงขอเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

***สอบถามรายละเอียดในการเข้าร่วมกิจกรรม
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 044-756880 มือถือ 08-6468-5897 ทุกวันในเวลาราชการเท่านั้น
E-mail: edu_koratzoo@hotmail.com
หรือ Inbox ผ่าน Fanpage  ----> www.facebook.com/edu.krz/