กิจกรรม Play&learn

กิจกรรมนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ Play&Learn Project

        สวนสัตว์นครราชสีมา เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบที่ให้บริการแก่ผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยได้รับ การยกย่องเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
        แผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และปลูกฝังทัศนคติที่ดี เรื่องสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของเด็กและเยาวชน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Play&Learn จะได้รับการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ และสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ และรูปแบบ 2 วัน 1 คืน เข้าค่ายพักแรม โดยมีทีมงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์คอยให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
             โปรแกรมเข้าค่ายพักแรมรับจำนวนนักเรียน 15,000 คน/ปีเท่านั้น
             โปรแกรมไป-กลับ 1 วัน รับจำนวนนักเรียน 100,000 คน/ปีเท่านั้น
        เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  หรือจนกว่ายอดนักเรียนจะครบตามจำนวนที่กำหนดสวนสัตว์นครราชสีมา จึงขอเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 
***เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เฉพาะทางโทรศัพท์เท่านั้น***
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 044-756880 มือถือ 086-4685897   E-mail: edu_koratzoo@hotmail.com
ทุกวันในเวลาราชการเท่านั้น