องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์นครราชสีมา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์นครราชสีมา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

          องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์นครราชสีมา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่อให้สวนสัตว์นครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้สร้างสรรค์และพัฒนางานด้านนวัตกรรมทางการศึกษา

        นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต  ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่า นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์นครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ในวันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๖๐ ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาวิจัย  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทั้ง ๒ หน่วยงาน ใน การพัฒนาสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ และการศึกษาวิจัยด้านสัตวศาสตร์  สัตววิทยา  กายวิภาคศาสตร์   สรีระวิทยาสัตว์ ของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ ในรูปแบบสัตว์สต๊าฟ Specimen  ซึ่งมีเป้าประสงค์ ในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental  Education)  ที่มีการจัดการเรียนรู้คลอบคลุมเป้าหมาย ทั้งในระบบ , นอกระบบ , การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สวนสัตว์นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไปดำเนินการเผยแพร่ด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนและประชาชน  อีกทั้งยังเป็นการร่วมพัฒนาด้านการศึกษาเป็นสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

        สวนสัตว์นครราชสีมาดำเนินงานด้านให้บริการองค์ความรู้และสร้างความเข็มแข็งด้านการศึกษา โดยมีภารกิจหลัก คือ ขยายพันธ์สัตว์ป่า อนุรักษ์และวิจัย  การให้การศึกษา และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์เป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ

          ลำดับข่าวที่ ๒๗ / ๒๕๖๐ นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต  ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา