องค์การสวนสัตว์จัดฝึกอบรมหลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษา 2560 ” Regional Training Course in Applied Environmental Education 2017”

องค์การสวนสัตว์จัดฝึกอบรมหลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษา 2560

Regional Training Course in Applied Environmental Education 2017

งค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา สวนสัตว์นครราชสีมา

ายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่า องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษา Regional Training Course Applied Environmental Education 2017  องค์การสวนสัตว์ให้ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรขององค์กรในการที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจของหน่วยงานไปพร้อมกับ สวนสัตว์ในอาเซียน  การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้วิทยากรมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับระดับโลก จากองค์กรการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก Environmental Education and conversation Global (EECG) ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมมีบุคคลภายในองค์กร และเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมอบรม โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คนละ 12,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อในการจัดอบรม 1.พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศไทยโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก Environmental Education and Conservation Global (EECG) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจแบบแผนของการจัดการด้านการศึกษาของแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการนำความรู้ในการสื่อสารข้อมูล และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษามาพัฒนางานด้านการศึกษาของสวนสัตว์ เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ทันสมัยระดับสากล Thailand 4.0  3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ "เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล”  องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเดินหน้าพัฒนาสวนสัตว์ไทยอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในด้านงานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า เดินหน้าพัฒนาบุคลากร พัฒนานักวิจัย พัฒนาองค์ประกอบด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า และพัฒนาคุณมาตรฐานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างครบวงจร

*************

ข่าวลำดับที่ 28/2560 นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา