เที่ยวเขาดิน

แบบฝึกหัดการอบรมการผลิตสื่อ ณ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์