สวนสัตว์นครราชสีมา ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559