ชะมดเช็ด/Small Indian Civet (Viverricula indica)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นชะมดที่มีขนาดเล็ก ลำตัวสีน้ำตาลแกมเหลือง มีแถบขนาดเล็กสีน้ำตาลเข้มเป็นแนวยาวตลอดลำตัว 5 แถบ นอกจากนั้นทั่วลำตัวมีจุดแต้มสีน้ำตาลเข้มหางเป็นปล้องดำสลับขาว 6-9 ปล้อง ปลายหางสีขาว มีต่อมกลิ่นที่โคนขาหลังออกหากินในเวลากลางคืนอาหาร ได้แก่ หนู นก งู กิ้งก่าและลูกไม้

ถิ่นอาศัย :

ประเทศพม่า ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย และจีน พบบริเวณทุ่งหญ้า หรือป่าละเมาะ

อาหาร :

หากินบน พื้นดินมากกว่าบนต้นไม้

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Carnivora

FAMILY : Viverridae

GENUS : Viverricula

SPECIES : Viverricula indica

วัยเจริญพันธุ์ :

ออกลูกครั้งละ 3-5 ตัว

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560